Mobilné automatizované čerpacie stanice PHM s kanceláriou pre obsluhu vytvorené v rámci  transportného kontajnera zhotoveného podľa ISO normových mier.

MGST – revolučné riešenie pohonných hmôt

Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST – prevyšujú „konvenčné čerpacie stanice“ vo všetkých smeroch svojim technickým a prevádzkovým riešením.

Predstavujú nové moderné bezobslužné riešenie predajného, resp. výdajného automatu PHM.

Mobilná čerpacia stanica MGST nie je stavba ale výrobok. Je možné ho umiestniť na základe priania investora alebo prevádzkovateľa v súlade s podmienkami prevádzkovej bezpečnostnej dokumentácie a požiadavkami príslušných úradov, na predpisom zodpovedajúcu spevnenú plochu.

MGST nie je stavba, ale výrobok

 


Mobilné automatizované čerpacie stanice MGST s vstavanou kanceláriou sú charakteristické najmä optimálnym priestorovým využitím, vysokou mierou bezpečnosti a jednoduchou transportovateľnosťou vďaka svojej kubickej forme. V závislosti na verzií pojmú nádrže čerpacích staníc od 8 000 až do 40 000 litrov pohonných hmôt –  ako benzín, diesel, biodiesel, bioetanol, kerozín, rastlinný olej alebo iné. S integrovanou kanceláriou pre obslužný personál ponúka mobilná čerpacia stanica MGST plnohodnotnú tankovaciu jednotku, ktorá sa dá ľubovolne podľa potreby rozšíriť, respektíve prestavať, keďže všetko technické zariadenie a vybavenie je umiestnené v prepravnom kontajnery nad zemou.

.

Mobilné čerpacie stanice MGST s vstavanou kanceláriou sú takisto vytvorené v rámci transportného kontajnera s ISO normovanými rozmermi ako všetky ostatné produkty. Má to veľké výhody pri kombinácií s ostatnými kontajnerovými produktami a taktiež pri transporte. Kubická forma má optimálne priestorové využitie a pri skladovaní môže šetriť dostatok miesta na pozemku.

Bez ohľadu na to, kde potrebujete umiestniť čerpaciu stanicu, naše Mobilné čerpacie stanice MGST so vstavanou kanceláriou sú osvedčené systémy aj v oblastiach so slabou infraštruktúrou a dokážu slúžiť spoľahlivo aj v náročných klimatických podmienkach. Vlastný dieselový agregát s výkonom 5 kW zabezpečuje práceschopnosť celého technického vybavenia. Mobilné čerpacie stanice MGST so vstavanou kanceláriou je možné rozšíriť o klimatizačnú jednotku, ktorá zabezpečí účinnú ochranu pred prehriatím, resp. podchladením, priestoru pre obsluhu a uskladnený doplnkový tovar.

Vybavenie

Na dlhej strane kontajnera sú umiestnené dve funkčné niky, ktoré plni rozdielne funkcie. Nika na plnenie nádrží je približne 800 mm široká, 650 mm hlboká, 2 000 mm vysoká. Je vybavená plniacim potrubím s potrebnými prípojkami, ventilmi a čerpadlom pre čerpanie paliva rýchlosťou 650 litrov za minútu. K tomu je nika dostatočne osvetlená a uzatvárateľná dverami so zámkom.

Druhá funkčná nika je približne 2 000 mm široká, 1 000 mm hlboká a 2 000 mm vysoká. Sú v nej umiestnené kontrolné čidlá pre únik paliva alebo plynov, potrebné rúrové rozvody a výdajné stojany pre benzín a diesel s kapacitou výdaja 80 – 120 litrov za minútu. Ďalej sa tu nachádza potrebné osvetlenie s vypínačom, hasiaci systém s hasiacim prístrojom a núdzový vypínač celého systému.

Zabudovaná kancelária zabezpečuje miesto pre obslužný personál čerpacej stanice a je vybavená uzamykateľnými dverami, bezpečnostným oknom (podľa potreby so zrkadlovým sklom). Kancelária má potrebné osvetlenie, rozvod elektriny a ovládacie prvky kontrolného systému.

 

Čerpacie stanice MGST so vstavanou kanceláriou

 

 

Podľa výberu sú čerpacie stanice MGST so vstavanou kanceláriou dostupné s jedno alebo dvojkomorovým systémom nádrží s objemom od 8 000 do 40 000 litrov. Veľkosť kancelárskeho priestoru pre obslužný personál (pokladníka) – podľa veľkostí nádrží.

Podľa potreby môžu byť integrovaná klimatizačná jednotka, ďalšie niky, vlastný generátor elektrického prúdu a iné.

Montážou špeciálneho vybavenia (tepelná izolácia, elektrické vyhrievanie nádrží, filtračný, pumpový a kontrolný systém, chemicky odolná povrchová úprava, vyhrievané nájazdové plochy alebo ochranné vybavenie pre ľahko horľavé materiály) sa dajú naše produkty individuálne prispôsobiť konkrétnym miestam a podmienkam použitia.

 

Jednokomorové nádrže

  • od 8 000 litrov až do max. 40 000 litrov

Štandardné objemy dvojkomorových nádrží

  • 10 000 litrov benzín + 20 000 litrov diesel
  • 10 000 litrov diesel + 20 000 litrov benzín

 

Možnosť rozšírenia o 5 000 litrov AdBlue, resp. neštandardné kombinácie na vyžiadanie.

 

Komfort MGST staníc dáva zabudnúť na tie konvenčné

 

Čerpacie stanice MGST sú veľmi mobilné, pretože celé technické vybavenie (nádrže paliva, potrebné armatúry, výdajné stojany s počítadlami, pohonné generátory, kontrolné a riadiace systémy, …) sú umiestnené v rámci jedného kontajnera, s ktorým sa dá pomerne jednoducho manipulovať.
Pozn.: Manipulácia je možná len v prípade, že nádrže sú vyprázdnené!
Zároveň je celé zariadenie autonómne a má zabudované bezpečnostné systémy. Medzi ne patria potrebné osvetlenie, núdzový vypínač, systémy odvetrania a automatický protipožiarny systém.

 

Naše čerpacie stanice poskytujú rovnaký komfort
užívania ako konvenčné stanice – avšak v mnohých
aspektoch ich vysoko prevyšujú!

 

 

Čerpacie stanice MGST sú veľmi flexibilné a modulárne. Nielenže ich výstavba je veľmi rýchla, môžete si ich aj ľubovoľne zariadiť podľa vlastných potrieb a prianí.
Počas samotnej prevádzky sa dajú jednoducho prispôsobiť zmene potrieb. Bez väčšieho úsilia je možné podľa potreby zväčšiť alebo zmenšiť požadovaný objem nádrží stanice. Stanicu je možné rozšíriť zakúpením ďalšej kompletnej stanice, na čo nie je potreba dodatočných povolení.
Tieto samostatné zariadenia môžu byť navzájom prepojené, čím sa zväčší objem a pribudne ďalší výdajný stojan, čo zväčší výdajnú kapacitu a celkovú efektívnosť stanice. Modulárnosť zariadenia umožňuje zakúpiť k jestvujúcej stanici samotné nádrže bez výdajného stojana, ktoré sa prepoja s existujúcou pumpou. Väčší objem pohonných hmôt kúpite lacnejšie, čím zvýšite svoj zisk!

V prípade, že na danom mieste čerpacia stanica stratí svoj význam, dá sa jednoducho premiestniť na iné miesto a pokračovať v prevádzke. Vďaka kvalitnému spracovaniu a prevedeniu majú naše Mobilné samoobslužné čerpacie stanice MGST vysokú hodnotu aj po niekoľkoročnej prevádzke, čiže jej predaj nie je finančne stratový.
Čerpacie stanice MGST sa dajú prevádzkovať na predpisom
zodpovedajúcej spevnenej ploche popri cestách, resp. na parkoviskách,
24 hodín denne, 7 dní v týždni po celý rok bez prestávky.

 

Na prevádzku je potrebné cca. 100 m2 predpisom zodpovedajúcej plochy s prípojkou EE bez akýchkoľvek ďalších inžinierskych sietí.

Tankovacie zariadenie môže byt tiež napájané vlastným agregátom, batériami, alebo za pomoci solárnych panelov.

Predaj PHM zabezpečuje platobný terminál na bankomatové karty alebo výdajný terminál na čipové karty a vo verzii s integrovanou kanceláriou a obsluhou aj za hotovosť.

Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST s integrovanou kanceláriou ponúkajú jedinečnú možnosť kombinovať samoobslužnosť a obsluhu personálom s pridanou hodnotou a to predajom doplnkového tovaru.

 

Ešte stále váhate? Tieto výhody našich MGST vás určite presvedčia!
zobraziť viac

 

Jednoduchá montáž do 24 hodín

Montáž Mobilnej samoobslužnej automatizovanej čerpacej stanice MGST je veľmi jednoduchá a rýchla:

 

• Samotné čerpacie zariadenie (nádrže s čerpadlami a potrebným technickým vybavením) je privezené v prepravnom kontajneri na miesto určenia, kde sa za pomoci žeriavu zloží z nákladného auta a po kontrolných testoch a naplnení nádrží je čerpacia stanica MGST pripravená na spustenie (potrebná doba na montáž je 1 deň).
• Zastrešenie, vyhrievané nájazdové plochy, platobné terminály, kamerové a poplašné systémy (všetko požadované doplnkové PRÍSLUŠENSTVO) sú namontované následne po dovoze čerpacieho zariadenia a jeho osadení na určené stanovisko.

 

• Pred dovozom zariadenia je potrebné pripraviť podkladovú plochu. Čerpacia stanica musí byt postavená na dostatočne pevnú betónovú platňu, alebo pasové základy (potrebná doba na montáž je maximálne 1 týždeň).

 

 

Technické špecifikácie Mobilnej samoobslužnej automatizovanej čerpacej stanice MGST:

 

Rýchlosť výdaja 80 – 120 l/min.

Objem nádrží 8 000 – 50 000 l (podľa potreby aj viac)

Vyrovnávací rám

Zastrešenie, vyhrievané a osvetlené stojiská

Manipulačná plocha

Moduly výdaja & software

Elektronicky zaistená presná evidencia vydaných PHM

Chránené prenosy dát

Vstupy a výstupy sú monitorované špeciálnymi čidlami

Záchytný a havarijný pohlcovač

Automatický hasiaci protipožiarny systém

Vysoká bezpečnosť vďaka dvojplášťovej konštrukcií

Nádrže disponujú konštrukciou s dvojitým plášťom z robustného materiálu (oceľ S 235 JRG2), ktorá efektívne zabraňuje náhodnému úniku paliva. Pre najlepšiu bezpečnosť sú v našich mobilných čerpacích staniciach MGST zabudované autonómne systémy podtlakovej kontroly netesnosti.
V prípade, že je obal poškodený, rozpozná elektronický podtlakový detektor netesnosti úniku paliva a okamžite vyvolá akustický a zvukový poplach resp. vyšle signál servisnému technikovi.

 

Výhody MGST, ktorými dominujeme na trhu

 

• Ľahká zhotoviteľnosť – celé vybavenie je umiestnené v prepravnom kontajneri (ISO 6681CC) a dá sa ľahko premiestniť napríklad v prípade, ak čerpacia stanica na danom mieste stratí význam (mobilnosť celého zariadenia). Tým pádom sa stráca nutnosť výstavby novej stanice. Svoju pôvodnú si jednoducho preveziete a pokračujete v predaji. Znižujeme Vám obavy z nerentabilnosti investície.

• Minimálne výkopové práce (zabudovanie tzv. havarijnej nádrže) a stavebné práce (základová doska pod samotný kontajner + komunikácie)

• Celé vybavenie, počnúc nádržami cez výdajné stojany až po kamerový systém, je umiestnené v kontajneri uloženom na povrchu. Komfort prevádzky tak zostáva nezmenený vďaka zastrešeniu a interaktívnej prevádzke.

• Nie je to stavba ale stroj, preto nie je potrebné vybavovať toľko povolení, ako pri bežných čerpacích staniciach.

Zostatkové potrebné povolenia vybavíme za Vás. Čerpaciu stanicu Vám dodáme „na kľúč“.

• Ľahké bezproblémové uvedenie do prevádzky na miestach mimo obcí, na parkoviskách či v areáloch. Montáž s uvedením do prevádzky trvá 1 deň.

Vďaka vysokej mobilnosti celého zariadenia stačí kontajner priviesť na miesto určenia, osadiť na podkladovú beonovú platňu, naplniť pohonnými hmotami a začať predávať. Takéto riešenie Vám zabezpečí minimálne počiatočné náklady a vďaka eliminácií zamestnancov aj vyššie výnosy.

• Modulárnosť zariadenia – v prípade potreby zabezpečíme jednoduchú výmenu nádrží za väčšie typy, v prípade dokúpenie ďalších nádrží, zabezpečíme prepojenie s pôvodnou čerpacou stanicou.

• Celková bezobslužnosť a kontrola v každom ročnom období

Naše čerpacie stanice sú zariadenia, ktoré pracujú úplne samostatne a automaticky. Majú zabudované systémy kontroly, ktorými Vám pravidelne hlásia svoj stav.

• Bezobslužná bezpečná prevádzka – výdaj PHM na platobné karty a na čipové karty pre súkromné/firemné použitie – kontrola s knihou jázd.

Pri klasickej čerpacej stanici existuje riziko, že vám zákazník odíde bez zaplatenia. Tankovanie na našich čerpacích staniciach nezačne, pokiaľ zákazník nevloží svoju bankomatovú kartu do čítačky, ktorá taktiež preverí, či má dostatok financií na samotný nákup PHM.

Pri MGST sa už nemusíte báť toho, že by vás vaši zamestnanci okrádali o pohonné hmoty, ktoré neskôr využijú na súkromné účely. MGST vám garantuje úplnú elimináciu tohto typu finančných strát.

• Stála zabezpečená kontrola prenosmi informácií (GPRS /3G/ LTE ) – servis do 24 hodín

Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST obsahujú zabudované systémy kontroly, ktoré Vám pravidelne hlásia stav celého zariadenia – od stavu hladiny pohonných hmôt po funkčnosť zariadenia.

• Bezpečnosť celej prevádzky

Samozrejmosťou sú zabudované autonómne systémy odvetrania, protipožiarne a hasiace systémy, systémy celkovej kontroly stavu, kvality a hladiny uskladnených pohonných hmôt.

• Absolútna bezpečnosť

Kontrola kamerovým a bezpečnostným systémom. Cez mobilné aplikácie môžete 24 hodín denne kontrolovať okolie čerpacej stanice. Zabezpečenie proti krádeži.

• Certifikácia celého zariadenia podľa predpisov a noriem EU a súlad s platnými právnymi a technickými predpismi a normami SR a EÚ

• Možnosť úplnej modifikácie na základe požiadaviek investora

Napriek ponuke štandardizovaných produktov Vám vieme vyrobiť a dodať čerpaciu stanicu zostavenú podľa Vašich požiadaviek. Prispôsobíme Vám objemy, systém komôr, napájanie, dizajn, farebnosť, bezpečnostné prvky, obloženie, totem a iné.

• Nižšie počiatočné náklady, minimálne prevádzkové náklady a celková jednoduchá obsluha bez jediného zamestnanca

Návratnosť investície je oveľa rýchlejšia ako pri klasických „pumpách“. Vďaka veľmi nízkym nákladom s našimi Mobilnými samoobslužnými automatizovanými čerpacími stanicami MGST iba zarábate.

• Dlhá životnosť a vysoká hodnota pri opätovnom predaji

Naše čerpacie stanice sú precízne spracované do posledného zvaru a pri ich výrobe sú používané iba kvalitné a robustné materiály. To všetko zaručuje životnosť niekoľko desiatok rokov. Výhodou oproti konvenčným čerpacím staniciam je možnosť generálnej opravy, tak ako každého stroja. Tieto aspekty zaručujú vysokú hodnotu MGST aj pri ich opätovnom predaji po mnohých rokoch.

 

Jednoduché nakladanie žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom = celková mobilnosť

 

MGST_Tankcontainer_advantages_01Doprava mobilnej čerpacej stanice nákladným autom na určené miesto.
MGST_Tankcontainer_advantages_02Vykládka mobilnej čerpacej stanice žeriavom.
MGST_Tankcontainer_advantages_03Následná manipulácia s čerpacou stanicou pomocou vysokozdvižného vozíka.
Rýchla jednoduchá montáž
Vyloženie a umiestnenie mobilnej čerpacej stanice na predpripravenú spevnenú  plochu rýchlo a jednoducho pomocou žeriava.
Cisterna naplní nádrže pohonnými hmotami.
Mobilná samoobslužná čerpacia stanica je pripravená na použitie. Prvé auto môže tankovať.
Jednoduché rozšírenie mobilnej čerpacej stanice
Privezie sa ďalšia čerpacia stanica. Vyloží a umiestni sa na určené miesto pomocou žeriavu.
Cisterna doplní nádrže oboch mobilných čerpacích staníc.
Mobilná samoobslužná čerpacia stanica je pripravená na použitie. Dve autá môžu tankovať súčasne.
Jednoduchá výmena zariadení
Vyprázdnenie nádrží čerpacej stanice pomocou cisterny. Vnútro nádrží sa musí vyčistiť.
Privezie sa nová mobilná čerpacia stanica (napríklad s väčším objemom). Čerpacie stanice sa vymenia pomocou žeriavu.
Naloženie a odvoz starej mobilnej čerpacej stanice nákladným autom.
Jednoduchá demontáž čerpacej stanice
Vyprázdnenie nádrží čerpacej stanice pomocou cisterny – vnútro nádrží sa musí vyčistiť.
Naloženie žeriavom a odvoz mobilnej čerpacej stanice nákladným autom.
Odstránenie spevnenej plochy čerpacej stanice. Použité materiály sa musia zrecyklovať.
Jednoduchá renovácia zariadení
Za účelom renovácie sa mobilná čerpacia stanica privezie nákladným autom k nášmu servisnému partnerovi.
Po generálnej oprave privezie nákladné auto čerpaciu stanicu späť na jej stojisko.
Po umiestnení stanice a naplnení nádrží je mobilná samoobslužná čerpacia stanica opäť pripravená na použitie.
Vysoká hodnota pri ďalšom predaji
Vďaka kvalitnému spracovaniu a prevedeniu majú naše Mobilné čerpacie stanice MGST vysokú hodnotu aj pri ďalšom predaji.
Po vzájomnej obojstrannej dohode sa mobilná čerpacia stanica rýchlo a jednoducho prevezie na nové miesto.
Po umiestnení stanice a naplnení nádrží je mobilná samoobslužná čerpacia stanica opäť pripravená na použitie pre nového majiteľa.

 

VYUŽITIE

Bezkonkurenčná šírka využitia našich čerpacích stanícMobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST môžu byť použité na komerčné účely ako štandardné čerpacie stanice pre všetky motorové vozidlá. Predaj prebieha samoobslužne cez platobný terminál na kreditné karty. Nie je potreba zamestnávať personál, keďže samotná čerpacia stanica je plne automatizovaná.

Vďaka sledovaniu ekologických aspektov môžu byť naše čerpacie stanice použité aj ako čerpacie stanice pre motorové člny.
Stanice MGST sú nezávislé, samostatne pracujúce čerpacie stanice pohonných hmôt. Slúžia na výdaj PHM pre všetky typy motorových dopravných prostriedkov. Vďaka širokej platforme vybavenia môžu byť naše čerpacie stanice použité aj v extrémnych klimatických podmienkach, na nehostinných miestach. Ich prevádzková teplota je v rozmedzí -25° C až + 55° C.

 

 
Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST môžu byť použité na súkromné, respektíve firemné účely pre všetky motorové vozidlá na dvoroch firiem, špedičných hál, autobusových terminálov, atď. Výdaj prebieha samoobslužne cez výdajný terminál na firemné čipové karty. Nie je potreba zamestnávať personál, keďže samotná čerpacia stanica je plne automatizovaná. Vďaka čipovým kartám je možno výdaj paliva ľahko monitorovať a vpisovať do elektronickej knihy jázd. Pohonné hmoty budete mať úplne pod kontrolou.Takto odpadá nutnosť cestovať k verejným čerpacím staniciam a vo väčšom množstve budete nakupovať pohonné hmoty lacnejšie. Vďaka nám ušetríte.

Naše čerpacie stanice môžete mať umiestnené bez zbytočných povolení aj na stavenisku ako zariadenie (nie stavbu). Všetky autá a stavebné stroje môžu pohodlne tankovať priamo na stavbe. Mobilná čerpacia stanica môže byť pomocou žeriavu kedykoľvek premiestnená.

.

Široké spektrum Príslušenstva MGST čerpacích staníc

Príslušenstvo pre Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST, jeho opis a technické špecifikácie nájdete v časti Príslušenstvo pre čerpacie stanice MGST.

Medzi príslušenstvo pre Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST patrí napríklad prestrešenie, obloženie, reklamné totemy,nájazdové plochy a vyhrievané stojiská, podkladové platne a základy, platobné stojany pre verejný a čipové stojany pre neverejný výdaj, kontrolné a poplašné systémy…

 

 

 

 

Máte záujem o Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST?
Prosíme kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktov alebo vyplňte náš Kontaktný formulár a zanechajte nám Vaše požiadavky!


certifikaty